Centrum Integracji Społecznej w Chełmie
O CIS

Centrum Integracji Społecznej w Chełmie powstało w sierpniu 2006 roku. Centrum Integracji Społecznej zostało powołane przez Prezydenta Miasta Chełm, Zarządzeniem Nr 855/06 z dnia 18 maja 2006 r. Do końca 2010 roku Centrum działało na zasadach gospodarstwa pomocniczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. Od stycznia 2011 roku Centrum jest jednostką organizacyjnąMiasta Chełm, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność w formie jednostki budżetowej, (Uchwała Nr LVI/504/10 Rady Miasta Chełm z dn. 28 października 2010 r). Podstawą prawną działania Centrum jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym.

Działania realizowane przez CIS odnoszą się do problemów środowiska lokalnego. Podstawowym celem jest realizowanie pełnego zakresu programu zatrudnienia socjalnego skierowanego do osób wskazanych w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Kadra CIS:

- dyrektor
- księgowa
- specjalista ds. kadr i administracji
- asystent kierownika projektu
- radca prawny
- psycholog
- socjoterapeuta
- doradca zawodowy
- pracownicy socjalni
- instruktorzy reintegracji zawodowej
- terapeuta uzależnień
- informatyk

Do grudnia 2010 roku Centrum zrealizowało cztery edycje zatrudnienia socjalnego:

  1. I edycja (16.10.2006 r. - 31.12.2007 r.) - 64 osoby;

  2. II edycja ( 14.01.2008 r. - 28.02.2009 r.) - 50 osób;

  3. III edycja (15.01.2009 r. - 31.01.2010 r.) - 65 osoby;

  4. IV edycja (02.02.2010 r. - 30.11.2010 r.) - 68 osób.

Od stycznia 2011 r. realizowana jest V edycja zatrudnienia socjalnego obejmująca 37 osób. 30 osób uczestniczy w projekcie „Nowa Szansa” -współfinansowany przez UE, pozostałe 7 osób to nowo powstała grupa fryzjerska finansowana z własnych środków.

Centrum Integracji Społecznej w Chełmie realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

I edycja – projekt „Centrum Integracji Społecznej w Chełmie”

III edycja – projekt „Spróbujmy jeszcze raz...”

V edycja – projekt „Nowa Szansa”

W CIS funkcjonuje obecnie 5 grup zawodowych:
• grupa remontowo - porządkowa
• grupa opiekuńczo - porządkowa
• grupa kulinarno - porządkowa
• grupa porządkowa
grupa fryzjerska

Uczestnicy zostają przeszkoleni do wykonywania zawodów: kucharz, opiekun do osoby starszej i niepełnosprawnej, pracownik remontowo - budowlany, pracownik gospodarczy, fryzjer.
Oprócz zajęć podwyższających kwalifikacje zawodowe, w Centrum odbywają się zajęcia między innymi z edukacji ogólnej i ekologicznej, warsztaty z doradztwa zawodowego, grupa psychoedukacyjna dla rodziców oraz warsztaty motywacyjne.
Wykwalifikowana kadra udziela indywidualnych konsultacji każdemu z zainteresowanych uczestników.
Centrum Integracji Społecznej w Chełmie jest miejscem, które daje szansę na ponowne włączenie się do życia społecznego oraz pełnienie ról zawodowych i rodzinnych.
Głównym powodem wyboru takiego rodzaju wsparcia proponowanego dla uczestników CIS jest przede wszystkim brak placówki na terenie miasta Chełma, która realizowałaby zadania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej, a także przyczyniłaby się do ograniczenia zjawiska bezrobocia na terenie miasta Chełma.